Adolf Rudolf Holzhalb (1835–1881)

Single documents